Adatvédelmi tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A Móra Kft. (Szolgáltató) www.automobile-rent.hu részére megadott adatok hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatásnak minősülnek. Erre tekintettel a személyes adatokat az Info tv. 6.§ (5) bekezdése alapján kezeljük. A megadott adatok jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetőek.

Az érintett adatokat a hatóságok, bíróságok ismerhetik meg a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a Szolgáltató üzleti modelljének fejlesztése, ügyfélszerzés, reklámozási tevékenység.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelhetők. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben
foglalt időtartam leteltekor megszünteti.

Az adatokra vonatkozóan

  • tájékoztatás kérelmezhető a személyes adatok kezeléséről
  • kérhető a személyes adatok helyesbítése:
  • ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll kérhető a személyes adatok – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – törlése, zárolása:
  • törölni kell, ha

1.   kezelése jogellenes;

2.   az érintett kéri;

3.   az hiányos vagy téves – és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

4.   az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

5.   azt a bíróság vagy Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintettek köre:

A Szolgáltatónál online vagy a Bérleti Szerződésen keresztül hírlevélre feliratkozott és/vagy a
weblapon keresztül elektronikus úton kapcsolatot felvevő személyek.

Az adatkezelő által
kezelt személyes adatok

– Név
– E-mail cím
– Telefonszám

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz
fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., a továbbiakban: Hatóság)
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.

Adatvédelmi bejelentés tehető, továbbá információ kérhető
az alábbi elérhetőségeken:

1. Az adatkezelő neve:
Móra Kft. (továbbiakban „Szolgáltató”)

2. Az adatkezelő
címe, székhelye:
1029 Budapest, Temető utca 19. 

3. Elérhetőség:
Kapcsolattartó neve: Móra Péter
Telefonszám: +36 30 466 5202
E-mail: rent@automobile-rent.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-107772/2016.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen
szabályzaton bármikor indoklás és külön értesítés nélkül egyoldalúan
módosításokat végezzen. A módosított szabályzat az Interneten való közzététele
napjától érvényes.

Készült: 2022. május

 

Azonnali elérhetőség
Tel:
Email: